Image
Image
Image
Image

   ข่าวสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

   วันนี้เวลา 09.00 น.โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับตำบลและนักเรียนส่วนหนึ่งได้แสดงซีละอาเนาะฮารีเมาในงานพืธีเปิดด้วย  โพสต์โดย[นายนัสรินทร์]เปิด[8]เมื่อ 14ก.พ.62 อ่านต่อ..    วันที่13ก.พ.62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นตามนโยบายของรัฐบาล “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม”  
โพสต์โดย[นายนัสรินทร์]เปิด[12]เมื่อ 13ก.พ.62 อ่านต่อ..

   สพป.สงขลา เขต 2 ได้จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อระดมแนวความคิดการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 30 โรงเรียน  โพสต์โดย[ธรรมชาติ]เปิด[19]เมื่อ 11ก.พ.62 อ่านต่อ..     ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นำโดย ท่าน ดร.อภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.โรงเรียอนุบาศรีสะเกษ ท่าน ดร. อำนวย มีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท. จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 
โพสต์โดย[ธรรมชาติ]เปิด[18]เมื่อ 11ก.พ.62 อ่านต่อ..

   12 กุมภาพนธ์ 2562 เวลา 14.00 น. กิจกรรมเปิดตลาด"สร้างสุขคูเมือง" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายกินสบายใจ ของ สสส.ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ขอเชิญร่วมซื้อและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพได้ครับ   โพสต์โดย[นายพิสิทธิ์ ]เปิด[10]เมื่อ 11ก.พ.62 อ่านต่อ..    ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามโครงการ "1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ" 
โพสต์โดย[นายพิสิทธิ์ ]เปิด[38]เมื่อ 11ก.พ.62 อ่านต่อ..

 

   หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงเรียนคุณภาพ_ประชุม ผอ.รร_V2.pdf 10 ก.พ. 2562 อ่าน (502) ธิติ
ดาวน์โหลด Timeline สำหรับโรงเรียน/เขตพื้นที่/จังหวัด 9 ก.พ. 2562 อ่าน (3699) ธิติ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว326 ลงวันที 4 กุมภาพันธุ์ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 ก.พ. 2562 อ่าน (521)ทองคำ
ใบงานการระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ 4 ก.พ. 2562 อ่าน (1005) ธิติ
งานนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงแรมเอวาน่า 4 ก.พ. 2562 อ่าน (964) ธิติ
ไฟล์นำเสนอ ท่านอำนาจ บรรยายพิเศษ(27-01-62) 4 ก.พ. 2562 อ่าน (646) ธิติ
ข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ก.พ. 2562 อ่าน (903)ชนัยชิดา
แบบฟอร์มระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ก.พ. 2562 อ่าน (706)ชนัยชิดา
การใช้งานระบบเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ก.พ. 2562 อ่าน (517) ธิติ
โลโก้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ก.พ. 2562 อ่าน (845)พิกุลทอง


โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th : ลงทะเบียนสมาชิก
MOU ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา Image
Facebook : 1tambon1school